Regulamin sklepu

Data opublikowania:

Regulamin korzystania ze Sklepu Internetowego Allvernum Sp. z o.o..(Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) z dnia 1 kwietnia 2015 r.

§1. Treść Regulaminu.

Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Allvernum Sp. z o.o., zwaną dalej Allvernum oraz korzystania ze Sklepu Internetowego Allvernum, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§2. Definicje.

Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu pojawią się następujące słowa, zwroty, pojęcia, będą one miały następujące znaczenie:

Sklep Internetowy Allvernum : (zwany zamiennie Allvernum): Elektroniczna platforma sprzedaży działająca pod adresem http://sklep.allvernum.pl, w którym Sprzedawca sprzedaje Produkty oraz świadczy Usługi Elektroniczne znajdujące się w jego ofercie, za pośrednictwem sieci Internet;

Sprzedawca : Allvernum Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie przy ul. Krakowskiej 87A, 32-050 Skawina, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000474078 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 6751490858, REGON 122928822, której przysługują wszelkie prawa do Sklepu Internetowego Allvernum i która w ramach działalności prowadzonego przedsiębiorstwa sklep ten prowadzi.

Magazyn : Miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;

Newsletter : Usługa Sprzedawcy polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich wyraźną zgodą, bezpłatnych informacji na temat Sklepu, produktów, cen, promocji, oferty i innych danych związanych pośrednio lub bezpośrednio z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Allvernum, na podany przez Klienta w czasie Rejestracji adres poczty elektronicznej.

Czas realizacji zamówienia : Okres przypadający pomiędzy datą zarejestrowania przez Sprzedawcę zamówienia Klienta oraz uznaniem konta Sprzedawcy łączną ceną za zamówione produkty, a datą doręczenia mu zamówionych produktów przez Sklep Internetowy Allvernum, przy czym Sprzedawca dołoży starań aby towar był wysyłany w terminie 2 dni roboczych od dnia uznania jego rachunku bankowego kwotą odpowiadającą sumie cen za zamówione produkty.

Cena : Wyrażona w złotych polskich i zamieszczona przy produkcie w Sklepie Internetowym Allvernum kwota pieniężna, za jaką Sprzedawca zamierza sprzedać produkty znajdujące się w ofercie tego sklepu. Każda z cen będzie obejmować podatek VAT zgodny z obowiązującą stawką.

Dni robocze : Dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Hasło : Zestaw znaków alfanumerycznych, wybranych indywidualnie przez każdego Klienta w procesie rejestracji w Allvernum, potrzebny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania przez Klienta dostępu do Konta. Hasło ustawiane jest przez Klienta podczas Rejestracji. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w tajemnicy oraz do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim. Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta.

Baza Sklepu Internetowego : Baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz Produktów, które są oferowane w Sklepie Internetowym Allvernum, jak również dane Klientów, o ile dokonali oni skutecznej rejestracji. Dane ze sklepu Internetowego wykorzystywane będą do celów związanych z realizacją zamówień, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na wykorzystywanie Jego danych do celów marketingowych również w tych celach.

Kontakt : Dane kontaktowe Sprzedawcy, umożliwiające Klientom pozyskanie informacji na temat produktów, usług świadczonych przez Sprzedawcę, cen, aktualnych promocji, oraz innych danych związanych pośrednio lub bezpośrednio z działalnością Sprzedawcy i funkcjonowaniem Allvernum.

Koszyk : Element Sklepu Internetowego Allvernum, dzięki któremu Klient ma możliwość sukcesywnego gromadzenia produktów, określenia ich rodzaju i liczby, przed realizacją zamówienia. Koszyk może być modyfikowany (mogą być do niego dodawane jak i usuwane produkty) aż do czasu realizacji zamówienia.

Konsument : Osoba fizyczna dokonującą zakupu Produktów lub zawierająca Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Klient : Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych ( a w przypadkach ujętych w obowiązujących przepisach prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych;

Rejestracja : Proces polegający na założeniu przez Klienta konta w Allvernum i zamieszczeniu przez Niego w tym serwisie niezbędnych danych, dzięki któremu będzie mógł on dokonywać wielokrotnie zakupów w przyszłości, bez koniczności podawania wszystkich wymaganych danych. Szczegółowy opis rejestracji podany jest w § 4 niniejszego Regulaminu.

Logowanie : Dostępny tylko dla zarejestrowanych w Allvernum Klientów, proces polegający na podaniu adresu e-mail oraz hasła w celu uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Allvernum.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym Allvernum, na której przedstawione są informacje na temat Produktu takie jak nazwa, producent, pojemność opakowania jednostkowego, dostępność w magazynie; Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z2014 r. poz. 121 z późn. zm.);

Konto Klienta – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, pozwalająca na dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu Rejestracji na stronie Sklepu Internetowego Allvernum;

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego Allvernum podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową;

Zamówienie – złożenie przez Klienta oferty Sprzedawcy, polegające na wskazaniu w Koszyku wybranych Produktów oraz potwierdzenie przez niego zakupu. W przypadku gdy Klient nie ma założonego konta w Allvernum do złożenia zamówienia konieczne jest dodatkowo podanie danych osobowych koniecznych do realizacji Zamówienia.

Produkt – produkt Allvernum oferowany w Sklepie Internetowym Allvernum, który Klient może zamówić na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Rejestracja – czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonywana poprzez formularz rejestracyjny udostępniany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Tworzenie konta polega na podaniu przez Klienta niezbędnych danych koniecznych do realizacji zamówień.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. W zakresie Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);

Treść – elementy graficzne, tekstowe, (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.) oraz wizerunki osób fizycznych, zamieszczane przez Sprzedawcę, lub Klienta w Sklepie Internetowym;

Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych – umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego; Usługi Elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klientów, w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego Allvernum;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422);

Usługodawca - Allvernum Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie przy ul. Krakowskiej 87A, 32-050 Skawina, NIP 6751490858, REGON 122928822

Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę Sklepu Internetowego Allvernum.

Warunki Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie przez Klienta jest niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych;

§3 Postanowienia ogólne.

1. Sklep Internetowy Allvernum adresowany jest do wszystkich Klientów pragnących kupić unikatowe produkty drogeryjne w przystępnych cenach.

2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

1) Konto Klienta, w ramach którego gromadzone są informacje o Zamówieniach Klienta oraz gromadzone są niezbędne do realizacji zamówienia dane Klienta

2) Formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.

3) Newsletter informujący o aktualnych Promocjach w Sklepie Internetowym

4) Umożliwienie Klientom przeglądania i odczytywania Treści udostępnianych przez Sprzedawcę bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Klient, który utworzył Konto, może korzystać z następujących funkcjonalności Konta:

1) Utrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta.

2) Przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży.

3) Promocje kierowane do określonych grup Klientów posiadających Konto Klienta.

4) Świadczenie przez Usługodawcę Usług Elektronicznych jest bezpłatne.

4. Allvernum umożliwia dokonywanie zamówień 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, przy czym wysyłka zamówień będzie dokonywana w dni robocze.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu Internetowego Allvernum. W takim przypadku uprzedzi o tym na stronie internetowej www.sklep.allvernum.pl podając przyczynę ograniczenia oraz jej czas.

§4. Warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Elektronicznych.

1. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta zostaje zawarta w momencie Rejestracji i na czas nieoznaczony;

2. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu Formularza potrzebnego do złożenie Zamówienia zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi i obowiązuje przez czas oznaczony, tj. do momentu złożenia Zamówienia przez Klienta.

3. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientom przeglądania i odczytywania Treści udostępnianych przez Sprzedawcę bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego zostaje zawarta w momencie wykonania czynności przez Klienta w Sklepie Internetowym mającej na celu przeglądanie lub odczytanie Treści i obowiązuje przez czas oznaczony, tj. na czas przeglądania i odczytywania Treści przez Klienta.

4 Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej poprzez wysyłanie Klientom Newslettera zostaje zawarta z chwilą zapisania się Klienta do Newslettera poprzez formularz na stronie Sklepu Internetowego i obowiązuje przez czas nieoznaczony.Klient może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera.

§ 5. Warunki techniczne.

Allvernum dokłada starań, aby zapewnić możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego Allvernum przez użytkowników posługujących się różnymi popularnymi przeglądarkami internetowymi. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Allvernum zapewnia spełnienie przez użytkownika następujących warunków technicznych:

- komputer z dostępem do Internetu o przepustowości [1mbps],

- ekran o minimalnej rozdzielczości [1024 x 768 px],

- używanie jednej z następujących przeglądarek:

* Internet Explorer 10 lub nowsza

* Firefox 36.0.1 lub starsza (maksymalnie druga wersja wstecz)

* Chrome 41.0.2272.118 lub starsza (maksymalnie druga wersja wstecz)

- posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,

§6. Obowiązki Klienta.

1. Klient korzystający z Allvernum zobowiązany jest do:

1) Uaktualniania danych, w tym danych osobowych, podanych Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania (obowiązek ten odnosi się do Klientów posiadających konto w Allvernum)

2) Korzystania z Usług Elektronicznych w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego.

3) Korzystania z Usług Elektronicznych w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy.

4) Korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

5) Niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.

2. Zakazane, jako sprzeczne z treścią niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa jest w szczególności:

1) rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

2) wykonywania czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

3) modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Produktów;

4) nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

5) wykonywanie czynności informatycznych lub innych czynności mających na celu włamanie się do systemu informatycznego sprzedawcy, uszkodzenie tego systemu, zakłócenie funkcjonowania tego systemu.

3. W przypadku stwierdzenia jednego z w/w naruszeń, jak też w przypadku, gdy działanie Klienta naruszy lub będzie zmierzało do naruszenia interesów Sprzedawcy, Jego renomy, dobrego imienia, Sprzedawca podejmie wszelkie kroki prawne zmierzające do wyeliminowania zagrożeń lub usunięcia naruszeń.

4. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Użytkownika, które są bezprawne lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie bezprawności, jak również treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.

§7. Odpowiedzialność Sprzedawcy.

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zakłóceń, w tym przerw w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Allvernum, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności siły wyższej, niedozwolonego działania osób trzecich lub niekompatybilności Sklepu Internetowego z urządzeniem końcowym i systemem informatycznym Klienta.

2. W przypadku zaistnienia zakłóceń Sprzedawca poinformuje o tym Klientów i podejmie działania zmierzające do eliminacji zakłóceń.

§8. Kontakt z Klientem.

1. Sprzedawca preferuje następujące sposoby kontaktu z Klientami:

1) Kontakt telefoniczny przy wykorzystaniu podanego przy Rejestracji przez Klienta numeru telefonu

2) Kontakt za pomocą poczty elektronicznej przez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres Jego poczty elektronicznej.

3) Sprzedawca niniejszym podaje dane do kontaktu:

a. adres e- mail: sklep@allvernum.pl

b. numer telefonu: +48 518 564 416

2. Kontakt z Klientami będzie odbywał się również w tradycyjny sposób przez wysłanie podpisanego dokumentu na adres domowy Klienta podany przy Rejestracji, czy adres Sprzedawcy : Skawina, ul. Krakowska 87A, 32-050 Skawina.

3. Klient oświadcza, że:

1) dane kontaktowe podane przez Niego są zgodne z prawdą

2) podany przed Niego adres poczty telefonicznej dotyczy skrzynki pocztowej, której jest wyłącznym dysponentem i nikt inny nie ma i nie będzie miał dostępu do tego adresu, i nikt inny nie będzie wykorzystywał skrzynki i adresu e- mail Klienta do korzystania z usług Serwisu.

3) podany przez Niego przy Rejestracji adres domowy jest adresem pod którym On zamieszkuje, ewentualnie pod którym zamieszkują osoby upoważnione przez Klienta do odbioru Produktów, przesłanych przez Sprzedawcę.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, za błędne podanie przez Klienta adresu domowego, adresu e- mail, numeru telefonu. Wszelkie koszty z tym związane będzie ponosił Klient, w szczególności koszty przesyłki, koszt transportu.

5. Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy zawartej w wyniku realizacji zamówienia za pośrednictwem Allvernum winno nastąpić przez podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go listem poleconym na w/w adres pocztowy Sprzedawcy. Sprzedawca nie zapewnia odrębnych instrumentów informatycznych gwarantujących skuteczne odstępowanie w formie elektronicznej od umów.

§9. Rejestracja.

1. Rejestracja to proces mający na celu utworzenie Konta w Allvernum przez Klientów, którzy chcą korzystać z wszystkich funkcjonalności serwisu.

2. Rejestracja konta nie jest konieczna w celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Allvernum, jednak umożliwia składanie kolejnych Zamówień bez konieczności ponownego podawania swoich danych osobowych (z wyjątkiem loginu i hasła).

3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie Sklepu Internetowego Allvernum i aktywację konta.

4. Po przesłaniu formularza elektronicznego, Użytkownik otrzyma na podany adres email link aktywacyjny. Aktywacja konta następuje z chwilą kliknięcia na podany link.

5.Z chwilą aktywacji konta zostaje zawarta umowa o nieodpłatne świadczenie przez Allvernum usługi prowadzenia konta Użytkownika.

6. Umowa wskazana w ustępie poprzedzającym może być rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez przesłanie Allvernum stosownego oświadczenia, np. w formie elektronicznej.

§10. Konto.

1. Klienci, którzy utworzyli Konto w Allvernum, maja dodatkowe uprawnienia:

1) mogą tworzyć treści w serwisie Internetowym, które będą w nim utrwalone, a cześć z nich będzie dostępna dla innych Klientów (np. komentarze, pseudonim Klienta – tzw. „nick”)

2) ich dane podane przy Rejestracji będą trwale zachowane w systemie informatycznym Allvernum, dzięki czemu nie będzie potrzeby wpisywania ich przy realizacji poszczególnych Zamówień.

2. Klient z momentem zamieszczenia jakiejkolwiek Treści w Sklepie Internetowym:

1) oświadcza, że władny jest zamieścić daną Treść w Sklepie Internetowym i udostępnić ją nieograniczonej ilości osób,

2) oświadcza, że zamieszczona przez Niego treść jest prawdziwa,

3) oświadcza, że dana Treść nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego,

4) oświadcza, że zamieszczenie treści nie zmierza do naruszenia interesów, renomy, dóbr osobistych Sprzedawcy,

5) oświadcza, że nie będzie podejmował przy wykorzystaniu funkcjonalności Allvernum żadnych czynności, które mogłyby stanowić czyn/y nieuczciwej konkurencji, lub godzić w prawa konsumentów.

3. W przypadku, gdyby na skutek naruszenia niniejszego regulaminu przez Klienta zostały w sposób bezprawny lub nieuzasadniony naruszone prawa lub interesy osób trzecich, jak i Sprzedawcy, w szczególności takie jak prawa na dobrach osobistych, renoma Sprzedawcy, lub producenta oferowanych przez Niego produktów, Klient zobowiązany będzie do naprawienia wynikłej stąd szkody, zadośćuczynienia. Osoby dotknięte bezprawnym w/w działaniami Klienta winny kierować swoje roszczenia bezpośrednio przeciwko Niemu.

4. Klientowi przysługuje prawo do usunięcia Konta Klienta w przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu jak również przepisów prawa.

5. W przypadku naruszeń mających charakter rażący, Sprzedawca zastrzega sobie prawo usunięcia konta bez uprzedniego wezwania Klienta do zaniechania naruszeń.

6. Usunięcie konta oznacza:

1) usunięcie wszelkich danych Klienta, wyjąwszy informacje niezbędne do identyfikacji i ewidencjonowania złożonych przez Niego zamówień

2) pozbawienie Klienta możliwości korzystania z Allvernum

3) zakaz korzystania przez Klienta z funkcjonalności Allvernum przez okres 1 roku licząc od dnia poinformowania Klienta o usunięciu Jego konta.

7. W przypadku naruszeń niniejszego Regulaminu, mających charakter lekki, Sprzedawca może zablokować konto Klienta na okres od 6 godzin do 3 miesięcy. Blokada konta nie powoduje usunięcia danych Klienta z systemu informatycznego Sprzedawcy, sprawia jedynie, że nie będzie możliwe dokonywania transakcji za pośrednictwem Allvernum.

§11. Warunki realizacji Zamówienia

1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Przetwarzania Danych Osobowych.

2. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej http://sklep.allvernum.pl poprzez wskazanie na Produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie poprzez wskazanie w koszyku sposobu odbioru i płatności za zaznaczone Produkty. Klient potwierdza złożenie zamówienia kliknięciem na przycisk „POTWIERDŹ ZAKUP”.

3. Informacje przedstawione za stronie nie stanowią oferty Allvernum w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klienta.

4. Klient składając Zamówienie, składa ofertę zakupu wybranych przez siebie Produktów Allvernum.

5. Klient zobowiązany jest do podania kompletnych i prawdziwych danych w formularzu zamówienia.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści zamówienia.

7. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści Zamówienia Produktu, Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy realizacji Zamówienia Produktu w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia Produktu. Wcześniej postara się w miarę możliwości poinformować Klienta o zaistniałych brakach.

8. Składając zamówienie (w koszyku), Klient wskazuje:

1) zamawiane Produkty, przy czym maksymalna ilość identycznych Produktów znajdujących się w jednym zamówieniu nie może przekroczyć stanu znajdującego się w magazynie Sklepu Internetowego Allvernum, o czym Klient zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem;

2) adres, na jaki mają być dostarczone Produkty oraz adres właściwy do wystawienia faktury;

3) sposób dostawy;

4) sposób dokonania płatności;

9. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Allvernum informuje go mailowo o przyjęciu Zamówienia.

10. Z chwilą potwierdzenia przez Allvernum przyjęcia Zamówienia złożonego przez Klienta, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

11. Zamówione Produkty będą dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu w terminie wynikającym z wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

12. Sklep Internetowy Allvernum zobowiązuje się do zorganizowania wysyłki w terminie 2 dni roboczych,

następujących po dniu, w którym złożono zamówienie i przyjęto płatność (jeżeli wybrano inną formę płatności niż za pobraniem).

13. Możliwość skorzystania przez Klienta z określonego sposobu realizacji zamówienia może być czasowo blokowana, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności (siłę wyższą).

14. W przypadku braku w magazynie Produktu lub Produktów objętych zamówieniem oraz braku możliwości sprowadzenia ich do Sklepu Internetowego Allvernum w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy Allvernum wyśle do Klienta, na podany przez niego adres e-mail wiadomość z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia poprzez:

1) anulowanie zamówienia lub

2) zrealizowanie zamówienia w części wynikającej z dostępności Produktów w magazynie lub

3) zrealizowanie zamówienia w całości, w terminie późniejszym, uzgodnionym z Klientem.

15. Sprzedawca dostarczy Klientowi zamówione Produkty zgodnie z zamówieniem Klienta:

1) za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę.

2) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie;

3) za pośrednictwem Paczkomatu Inpost.

16. W przypadku, gdy Klient po dodaniu rzeczy do koszyka opóźnia się z realizacją Zamówienia, a opóźnienie przekracza 48 godzin od chwili dodania ostatniego produktu, Sprzedawcy przysługuje prawo usunięcia wszystkich produktów znajdujących się w Koszyku Klienta. Klientowi przysługuje prawo dodania tych Produktów ponownie.

17. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Klientem Umowy, w przypadku gdy konto bankowe Sprzedawcy nie zostanie uznane ceną za zakupione produkty w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia oferty Klienta.

18. Sprzedawcy przysługuje prawo do wstrzymania się z wysłaniem zamówionych towarów, do czasu uznania Jego konta kwotą odpowiadającą łacznej cenie za wszystkie zamówione produkty.

§ 12. Ceny Produktów

1. Sklep Internetowy Allvernum zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://sklep.allvernum.pl i oferuje Produkty znajdujące się w magazynie Sklepu Internetowego Allvernum, za pośrednictwem sieci Internet.

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego Allvernum zamieszczone przy oferowanym produkcie:

1) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

2) nie zawierają kosztów przesyłki;

3) nie zawierają ewentualnych opłat celnych.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana na stronie Sklepu Internetowego Allvernum w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Informacja na temat cen Produktów wraz z kosztami dostawy przedstawiana jest na stronie sklepu po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy produktów i formy płatności w przypadku zamówienia z miejscem dostarczenia w Polsce.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do określenia w każdym momencie minimalnej wartości Zamówienia, dla którego dostawa Produktu jest darmowa. W przypadku zmiany tego progu cenowego, poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej Allvernum i od daty ogłoszenie w tym przedmiocie obowiązuje nowy próg.

6. W przypadku zamówienia z wysyłką poza granice Polski koszt dostawy i ewentualne inne koszty będzie ustalany indywidualnie i realizacja zamówienia nastąpi po mailowej akceptacji kosztu dostawy.

7. Sklep Internetowy Allvernum zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

8. Promocje w Sklepie Internetowym Allvernum nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

9. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym Allvernum obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia indywidualnie przez Klienta za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: http://sklep.allvernum.pl .

10. Do każdego zamówienia Sklep Internetowy Allvernum wystawi paragon lub fakturę Vat. Paragony i Faktury wystawiane są wyłącznie w języku polskim.

§ 13. Formy płatności

1. Zamówienie obejmuje Produkty znajdujące się w koszyku, w chwili złożenia zamówienia.

2. Zapłaty za Produkty, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać na odległość poprzez:

1) przelew bankowy na rachunek Allvernum;

2) płatność kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności PayPal obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.,Société en Commandite par Actions.Oficjalna siedziba: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,R.C.S. Luxembourg B 118 349.;

3) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez PayPal (Europe).

3. Zapłata za Produkty dokonywana przelewem lub kartą płatniczą powinna być zrealizowana niezwłocznie po złożeniu zamówienia, ale nie później niż w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

4. Zapłaty za Produkty, które mają być dostarczone na terenie Polski można dokonaćgotówką w chwili dostarczenia Produktów za pośrednictwem kuriera.

5. W przypadku wybranych Produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych Produktów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostawy lub form dokonania zapłaty, o czym Klient zostanie każdorazowo poinformowany przed złożeniem Zamówienia.

§ 14. Czas realizacji Zamówień

1. Sprzedawca podaje (w dniach roboczych) czas dostarczenia zamówionych Produktów z magazynu do miejsca wskazanego przez Klienta. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu zapłaty za Produkty (a w przypadku płatności pobraniowej – od przyjęcia zamówienia do realizacji) do chwili dostarczenia zamówionych Produktów przez kuriera. Sklep Internetowy Allvernum podaje czas realizacji zamówienia przy uwzględnieniu terminu dostawy przesyłek podawanych przez kuriera. Czas realizacji całego Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Produktów.

2. Zamówione Produkty będą dostarczone za pośrednictwem kuriera pod adres wskazany w formularzu zamówieniowym na stronie Sklepu Internetowego Allvernum.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionego Produktu ze względu na podanie przez Klienta nieprawidłowego adresu. W takim przypadku Sklep Internetowy Allvernum powiadomi Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia poprzez odpowiednią wiadomość e-mail. Ponowne wysłanie Produktów pod nowy lub poprawiony adres jest możliwe pod warunkiem pokrycia przez Klienta kosztów kolejnej przesyłki.

§ 15. Reklamacje

1. Sprzeda dołoży wszelkich starań, aby produkty dostarczane Klientom były wolne od wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne i prawne Produktów na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach (rękojmia).

3. Konsument może zgłosić reklamację pisemnie, mailowo pod adresem: sklep@allvernum.pl.

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od jej zgłoszenia i przesyła informację o sposobie jej rozpatrzenia na adres mailowy podany przez Konsumenta. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

5. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony albo naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolną

od wad.

6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Konsument może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Zamiast oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Konsument może żądać wymiany Produkt na wolny od wad albo usunięcia wady.

9. Sprzedawca wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.

10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o dostępie do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 16. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktów.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów w drodze jednoznacznego oświadczenia. Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności,jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów do Allvernum, tj. na adres: ul.Krakowska 87A, 32-050 Skawina.

9. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów nie przysługuje, jeżeli Produkt został dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało otwarte po dostarczeniu, a Produktu takiego nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

10. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionych Produktów. W przypadku nieodebrania Produktu zamówionego przez Klienta, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania zwrotu Produktu nieodebranego przez Klienta.

§ 17. Dane osobowe

1. Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce Prywatności po adresem: sklep.allvernum.pl w zakładce Polityka Prywatności.

2. Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Sklepu

Internetowego, jest Sprzedawca: Allvernum Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakowska 87A, 32-050 Skawina, NIP 6751490858, REGON 122928822.

3. Dane osobowe Klienta, zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przetwarzane są w celu realizacji zawartej Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Klient ma prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Dane osobowe Klienta mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto.

5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych wskazane są każdorazowo w formularzu Zamówienia Produktu lub w formularzu rejestracji Konta.

§ 18. Prawa autorskie i inne.

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego Allvernum, w tym majątkowe prawa autorskie do layoutu strony lub jej elementów, prawa do znaków towarowych umieszczonych naProduktach, prawo do korzystania z domeny przysługują Sprzedawcy.

§ 19. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku Klientów będących Konsumentami również przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy

o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

- htpp://www.uokik.gov.pl/ważne_adresy_php

3. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

4. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy Allvernum są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

6. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Allvernum w każdym czasie na następujących zasadach:

1) do zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się zasady dotychczasowe;

2) do zamówień złożonych po opublikowaniu na stronie internetowej http://sklep.allvernum.pl nowego lub zmienionego Regulaminu, który Klient zaakceptował, stosuje się ten nowy lub zmieniony Regulamin.